Aanleiding en proces

We zijn allen bekend met de bijzondere binnenstad van Kampen – waar haar rijke geschiedenis nog volop zichtbaar is in de vele oude gebouwen, het stratenpatroon en de kades. Helaas ontkomt ook Kampen niet aan de landelijke trend van leeglopende centrumgebieden. De opgave nu is om de binnenstad van Kampen toekomstbestendig te maken.

De binnenstad is van iedereen, een centrale plek in de stad waar de functies wonen, werken, winkelen en beleven bij elkaar komen. De binnenstad heeft dan ook veel betrokkenen en belanghebbenden, waaronder ondernemers, (vastgoed)eigenaren, bewoners, burgers en bezoekers. De ambitie gedurende dit project is om bewust te zijn van de bijzondere positie van de binnenstad en ervoor te zorgen dat alle betrokkenen zo veel mogelijk worden meegenomen in het proces.

Stichting Kampen Partners en de gemeente Kampen zetten zich, samen met onder andere ondernemers (BOK), vastgoedeigenaren (VVBK) en de cultuursector (SAMBIQ), al enkele jaren in voor een vitale en toekomstbestendige binnenstad. In 2019 werden hiervoor concrete acties opgesteld, samengevat als ‘het Stadsarrangement’: een agenda van en voor de stad.

Als onderdeel hiervan is begin november 2020 het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’ van start gegaan. Adviesbureau DTNP zal hiervoor het komende half jaar de kansen en bedreigingen voor de binnenstad van Kampen op een rijtje zetten, en samen met betrokkenen een ontwikkelstrategie bepalen en een uitvoeringsprogramma opstellen voor de komende jaren.

Via deze website houden wij eenieder op de hoogte houden van het project. Bij elke stap heeft u de mogelijkheid om te reageren op de nieuwe inhoud en om mee te denken over de toekomst van de binnenstad van Kampen!

Gedurende het project is deze website openbaar toegankelijk en zal het projectteam u regelmatig over de voortgang van het project berichten. Wij nodigen u uit om via deze website het proces te volgen, reacties te plaatsen en vragen te stellen.

Wie zijn wij?

Het projectteam voor de ‘Aanpak transitie en transformatie Binnenstad Kampen’ bestaat uit lokale afgevaardigden van:

 • Stichting Kampen Partners (binnenstadsmanagement en citymarketing);
 • de belangenverenigingen VVKB (vastgoed) en BOK (ondernemers);
 • de gemeente Kampen;
 • adviesbureau DTNP;
 • provincie Overijssel.

Het project is geïnitieerd door de gemeente Kampen en Kampen Partners en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. De uitvoering ligt bij DTNP, een adviesbureau voor ruimtelijk-economische en stedenbouwkundige vraagstukken, dat gespecialiseerd is in de aanpak van centrum-gebieden. Zij brengen vakkennis en ervaring mee en zullen, met de inbreng van belanghebbenden, een ontwikkelstrategie opstellen.

Stand van zaken

Het afgelopen half jaar hebben wij, samen met u, gewerkt aan een toekomstbestendige binnenstad voor Kampen. Het doel was om een antwoord te vinden op vragen zoals: Waar ligt het kern(winkel)gebied in de toekomst? Wat zijn overige deelgebieden in de binnenstad met een sterke eigen functie? Wat brengt de toekomst, hoe houden we de binnenstad relevant? Waar is welke transformatie gewenst? Hoe kunnen we een positieve verandering in gang zetten?

Zoals u in bovenstaand schema kunt zien, worden de visie en de acties gezamenlijk opgesteld: uw stem is hierbij even belangrijk als de onze.

Waarom is dit project nodig?

Met de opkomst van webwinkels en wijzigend vestigingsgedrag van landelijke retailers (en het wegvallen daarvan) heeft ook Kampen te kampen met toenemende leegstand in de binnenstad. Het doel van dit project is om het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de hoge verblijfskwaliteit van Kampen te behouden.

De Stichting Kampen Partners, gemeente en BOK en VVBK willen zich sterk maken voor een gastvrije en hartelijke binnenstad van Kampen, gebaseerd op een sterke eigen identiteit, een sterk aanbod aan winkels, horeca en beleving voor de klant en het stimuleren van retourbezoek. De concrete doelen zijn onderdeel van een breed gedragen gezamenlijk belang: een vitale binnenstad. Daarbij denken wij aan: meer bezoekers in het centrum, hogere omzetcijfers voor de ondernemers, waardebehoud van panden voor de vastgoedeigenaren en minder leegstand. Het vraagstuk van de transitie en transformatie van de binnenstad (op weg naar een compactere binnenstad) is hierbij misschien wel de grootste uitdaging.

ruimte

Hoe gaan we te werk?

 • Allereerst is er al veel gezegd en geschreven over de binnenstad van Kampen. Het projectteam bouwt hierop voort: DTNP heeft een eerste analyse gemaakt en bepaalt vervolgens samen met het projectteam een eerste denkrichting – kortom, we zetten een voorlopige koers uit.
 • Nadat de analyse en de voorlopige koers via deze website zijn gepresenteerd, gingen wij met u en andere belanghebbenden in gesprek over de eerste denkrichtingen:
  • Tijdens bijeenkomsten per deelgebied van de binnenstad zochten wij naar een gedragen oplossingsrichting en werd voor bredere afstemming met ondernemers en eigenaren gezorgd.
  • Daarnaast hebben wij ook gericht met de benodigde vakspecialisten gesproken, zowel binnen de gemeente als ook met bijvoorbeeld initiatiefnemers in de binnenstad, makelaars en planeconomen.
  • Tot slot is deze projectwebsite ervoor bedoeld om open en transparant te werk te gaan, waarbij betrokkenen en belangstellenden worden uitgenodigd om het proces te volgen, hierop te reageren en vragen te stellen. Zo kunnen wij ondanks de coronamaatregelen toch in gesprek blijven.
 • Op basis van al deze gesprekken is door DTNP vervolgens een integrale ontwikkelingsstrategie opgesteld voor de binnenstad. Ook deze is weer breed gedeeld, met mogelijkheid tot reactie. We leggen dit document overigens ook ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Hiermee wordt op hoofdlijnen de koers voor de transitie en transformatie van de binnenstad voor de komende jaren vastgelegd.

En dan?

Na presentatie van de ontwikkelingsstrategie (waar willen we heen?) gaan we verder met het opstellen van uitvoeringsprogramma (hóe gaan we dat doen?).

 • Ook bij deze stap worden belanghebbenden volop betrokken: via de website, tijdens diverse groepsbijeenkomsten, maar ook één-op-één.
 • Tijdens individuele gesprekken kunnen we (in vertrouwen) met specifieke belanghebbenden inzoomen op de haalbaarheid van bepaalde ‘businesscases’ uit het uitvoeringsprogramma. Deze gesprekken kunnen gaan over een concreet transformatieproject op een sleutellocatie in de binnenstad (wat is úw idee?) of juist over het effect van mogelijke stimuleringsmaatregelen (wat kunnen wij doen?).
 • Over ongeveer een half jaar ronden we ook het uitvoeringsprogramma af, zodat er een meerjarenplan ligt voor de transitie en transformatie van de binnenstad van Kampen.
 • Tot slot evalueren we de uitkomst van het gehele project, ook met het oog op een mogelijke soortgelijke aanpak elders in de provincie. Hiermee leert de gehele Provincie Overijssel van de ervaringen die we met elkaar in Kampen op hebben gedaan.
ruimte

Wat is het resultaat?

Een ruimtelijk-economische ontwikkelingsstrategie voor de binnenstad, die inzicht geeft in de toekomstige identiteit van en kansen in de diverse deelgebieden in de binnenstad van Kampen;

Concrete ontwikkellocaties, en per deelgebied in de binnenstad een uitwerking van kansrijke businesscases;

Een meerjaren-uitvoeringsprogramma ‘transitie en transformatie’, waarin de ontwikkelingsstrategie en de concrete businesscases nader worden uitgediept, inclusief een financiële onderbouwing, organisatiestructuur en planning;

Voor de provincie Overijssel levert het pilotproject waardevolle en concrete aanbevelingen op en kennis over welke rol elke partij hierin heeft (overheid, ondernemers, vastgoedpartijen) en welke instrumenten ingezet kunnen worden (ruimtelijk juridisch en financieel) om daadwerkelijk tot een compactere binnenstad te komen. Deze aanbevelingen kunnen vervolgens vertaald worden in een vervolgbesluit voor de aanpak van het programma Ruimte Wonen en Retail.