Het principeontwerp

Het principeontwerp voor de herinrichting van Nieuwe Markt is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders! Het ontwerp gaat uit van een prettig verblijfsplein zonder parkeerfunctie, met de warenmarkt als terugkerend feestje. De weggenomen parkeerplaatsen zullen elders worden gecompenseerd. De Nieuwe Markt wordt een toegankelijke plek voor iedereen, waar spontane ontmoeting gestimuleerd wordt.

Nu het principeontwerp is vastgesteld gaat de voorbereiding voor het definitieve ontwerp van start. De herinrichting van het plein vindt plaats nadat het definitieve ontwerp is vastgesteld en de huidige parkeerplaatsen op de Nieuwe Markt elders zijn gecompenseerd.

Hieronder kunt u het eindrapport van het principeontwerp downloaden, of direct naar het totaalbeeld (impressie) gaan:

Ga direct naar: het totaalbeeld

De hoofdkeuzes

  • Om invulling te geven aan het wensbeeld is allereerst de keuze gemaakt de parkeerfunctie volledig van het plein af te halen. Afgesproken is dat de weggenomen parkeerplaatsen elders gecompenseerd zullen worden.
  • Het monumentale karakter is de grote kracht van de Nieuwe Markt. Om deze monumentaliteit te benadrukken, wordt gekozen voor een eenduidige pleinvloer, van gevel tot gevel. Zo laat de pleinvloer de statige panden voor zich spreken.
  • Vertrekpunt is ontmoeting en activiteiten centraal op het plein te laten plaatsvinden. Langs de randen van het plein kan men in de luwte verblijven, om de levendigheid midden op het plein te aanschouwen.
  • Levendigheid ontstaat niet alleen door verblijfskwaliteit op het plein zelf toe te voegen. We benutten ook de reeds aanwezige functies aan het plein. Door ruimte te bieden aan bijvoorbeeld een horeca-uitgiftepunt of een kleinschalig gevelterras wordt activiteit ‘het plein opgetrokken’ en kan de muziekkoepel beter worden benut.
Zoektocht: welke activiteiten geven we waar de ruimte?

Opbouw van het principeontwerp

1. Afbakening pleinvloer

Met een vlakke, eenduidige pleinvloer van gevel tot gevel komen de monumentale pleinwanden nog meer in hun kracht te staan. Het doortrekken van de pleinvloer tot aan de waterkant zorgt ervoor dat de automobilist vanaf de Burgwal afremt voor het plein en merkt dat hij er te gast is.

Pleinvloer van gevel tot gevel en tot aan de waterkant

Het monumentale karakter van het plein kan verder worden benadrukt door bijvoorbeeld de Stadsgehoorzaal letterlijk een podium te geven op de pleinvloer. Gekozen is echter voor een symmetrisch ontwerp, waarbij alle panden gelijkwaardig worden uitgelicht en de blik richting de Nieuwe Toren wordt gestuurd. De symmetrie wordt versterkt door de achthoekige vorm van de muziekkoepel als stempel aan de oostzijde van het plein te kopiëren als zitgelegenheid.

2. Verkeer

De Nieuwe Markt wordt een verkeersluw plein waar ontmoeten en verblijven centraal staat. Het wegnemen van de parkeerfunctie zorgt voor minder (zoekende) verkeersbewegingen. Wel zullen het bestemmingsverkeer vanuit de Buiten Nieuwstraat en de fietsers van en naar de binnenstad het plein nog op een veilige manier over moeten kunnen. Deze verplaatsingen voorzien we met een rijbaan aan de noordzijde van het plein, op gepaste afstand van de woningen.

Rijbaan aan de noordzijde van het plein

Gevaarlijke situaties met fietsers vanuit de Gasthuisstraat worden hiermee zoveel mogelijk voorkomen. Voor automobilisten is dit een eenrichtingsroute richting het westen. Tussen de zitplekken centraal op het plein en de bedachte horeca-uitgiftepunten aan de zuidzijde komt zo geen verkeer. Bovendien blijft de bevoorradingsruimte ten westen van het laaddock van de Stadsgehoorzaal vrij.

De rijbaan aan de noordzijde wordt subtiel gemarkeerd in de vlakke pleinvloer, bijvoorbeeld met een ander type klinker of een andere oriëntatie van dezelfde klinker als op de rest van het plein aanwezig is.

3. Activiteiten: kern en schil

Rumoer, reuring, spektakel en commotie zijn woorden die passen bij de activiteiten die een plek krijgen in de kern van het plein. Fonteintjes trekken spelende kinderen, bankjes geven aanleiding tot gesprek en eens in de zoveel tijd kan men genieten van een kleinschalig evenement in de muziekkoepel.

De schil van het plein biedt juist luwte, rust, beschutting en huiselijkheid. Hier leest men rustig een boek, praat bij met de buren of geniet in stilte van het tumult dat zich afspeelt in het midden. Verschillende activiteiten krijgen zo een passende plek.

Verschillende activiteiten in kern en schil. Wisselwerking tussen ‘podia’ en publieksfuncties

De kern en de schil krijgen interactie door de publieksfuncties aan de zuidzijde van het plein. Hier wordt aan de Stadsgehoorzaal en Moods en Roots de ruimte geboden een uitgiftepunt uit te baten of een gevelterras neer te zetten. De Nieuwe Markt wordt nadrukkelijk geen terrassenplein, die zijn er elders in de binnenstad al genoeg.

4. Beschutting en comfort

Een goede verblijfsruimte biedt zowel beschutting als comfort. Daarom wordt allereerst de muziekkoepel in het groen gezet. Een grote boom biedt hier verkoeling op het warme stadsplein. Er is ruimte voor een picknick, of om in de koepel zelf te genieten van een verse kop koffie van de Stadsgehoorzaal. Vanuit hier is er mooi zicht op de levendigheid op het plein en kunnen ouders hun kinderen in het oog houden.

De stempel van de muziekkoepel komt aan de oostzijde van het plein terug, waardoor de symmetrie en monumentaliteit van de ruimte worden benadrukt. Ook hier biedt een statige boom beschutting, en biedt kwalitatief zitmeubilair het nodige comfort. Een pergola kleedt het geheel nog meer aan.

De tot aan de waterkant doorlopende pleinvloer nodigt uit om aan de Burgel te zonnen, te lopen of te vissen. Hier worden het nuttige en het aangename gecombineerd: stallingsmogelijkheden voor de fiets kunnen tegelijkertijd worden gebruikt als zitgelegenheid.

5. De warenmarkt

Op zaterdag en maandag verzorgt de warenmarkt het terugkerende feestje op de Nieuwe Markt. Het is een publiekstrekker waar de hele binnenstad van profiteert. Op het plein krijgt de warenmarkt daarom de ruimte voor een goede opstelling. Op het verharde gedeelte van het plein kan de warenmarkt haar kramen naar eigen invulling kwijt, zolang er een route voor hulpdiensten open blijft. In de schaduw kan worden genoten van het net gescoorde broodje haring; de zitelementen verleiden de marktbezoeker ertoe langer te blijven.

Referentiebeeld: de warenmarkt als terugkerend feestje

Totaalbeeld voorlopig principeontwerp

Het hierboven opgebouwde principeontwerp maakt de belangrijkste indelingskeuzes voor het plein, met als doel het wensbeeld werkelijkheid te laten worden: de Nieuwe Markt als levendige entree tot de binnenstad, waar het op iedere dag van de week prettig vertoeven is. Het principeontwerp biedt duidelijke kaders waarbinnen de verschillende activiteiten op het plein zich kunnen ontplooien. In het definitieve pleinontwerp zal de detaillering nog moeten worden uitgewerkt: kiezen we voor gras of voor hoger groen? Welke klinkers passen bij de Nieuwe Markt? Komt er een vlonder in de Burgel?

Voorlopig totaalbeeld zonder warenmarkt
Voorlopig totaalbeeld met indicatieve marktopstelling

Bedankt voor uw reacties!

De eindversie van het principeontwerp is tijdens de zaterdagmarkt op 9 juli jl. gepresenteerd. Op een tweetal panelen was het principeontwerp te zien. Bezoekers van de markt konden in gesprek met leden van de werkgroep (o.a. gemeente Kampen, warenmarkt en bureau DTNP). Ook was er de mogelijkheid om via een reactie-formulier te reageren op het ontwerp.

Hieronder de twee panelen die op de zaterdagmarkt gepresenteerd zijn:

De panelen met daarop het principeontwerp werden druk bezocht

In totaal hebben we 52 ingevulde formulieren mogen ontvangen. Daarvan waren maar liefst 40 reacties positief: het eindbeeld scoorde hoger dan huidige situatie. Zes personen waren niet positief, bij hen scoorde het eindbeeld lager dan de huidige situatie, en zes reacties waren neutraal.

Belangrijkste aandachtpunt in de reacties was het parkeren; 18 keer werd dit genoemd als probleem/uitdaging: “goed plan, mits parkeren goed wordt opgelost”. Andere thema’s die meermaals worden genoemd zijn de hoeveelheid / het type groen (te veel of te weinig) en de karakteristieke steentjes (graag behouden). Ook waren er enkele reacties met ideeën rondom de fonteintjes (o.a. fontein als stadsplattegrond of dubbelgebruik als ijsbaan in de winter).

Later volgt op deze website het conceptrapport van DTNP. Daarna beslissen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over het principeontwerp en de vervolgstappen.

We houden u op de hoogte.